ក្រុមហ៊ុន Microsoft រកឃើញ​នូវ​ចន្លោះប្រហោង​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​ចំនួន 25 នៅលើ​ឧបករណ៍​ឆ្លាត​វៃ IoT ជាច្រើន

0

នៅ​ថ្ងៃទី 4 ខែឧសភា​នេះ ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​សុវត្ថិភាព​របស់​ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាន​រកឃើញ​នូវ​ចន្លោះប្រហោង​ចំនួន 25 ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​នៅលើ​ឧបករណ៍​ជាច្រើន​ដែល​អាច​ភ្ជាប់​ទៅកាន់​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត (IoT) ដែល​ហេ​គ​ឃ័​រ​អាចធ្វើ​ការប្រតិបត្តិ​កូដ​មេរោគ​ពី​ចម្ងាយ​បាន។ ឧបករណ៍​ឆ្លាត​វៃ (IoT) ទាំងអស់នេះ​ភាគច្រើន​ប្រើប្រាស់​ខ្លាំង​នៅក្នុង​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម វេជ្ជសាស្ត្រ និង​ក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម​ជាច្រើន​ទៀត។

ឧបករណ៍​ដែលមាន​ចន្លោះប្រហោង​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​នេះ​មាន៖

 • Amazon FreeRTOS, Version 4.1
 • Apache Nuttx OS, Version 1.0
 • ARM CMSIS-RTOS2, versions មុន​រហូតដល់1.3
 • ARM Mbed OS, Version 3.0
 • ARM mbed-uallaoc, Version 3.0
 • Cesanta Software Mongoose OS, v17.0
 • eCosCentric eCosPro RTOS, Versions 0.1 រហូតដល់ 4.5.3
 • Google Cloud IoT Device SDK, Version 0.2
 • Linux Zephyr RTOS, versions មុន​រហូតដល់4.0
 • MediaTek LinkIt SDK, versions មុន​រហូតដល់6.1
 • Micrium OS, Versions 10.1 និង version មុន
 • Micrium uCOS II/uCOS III Versions 39.0 និង version មុន
 • NXP MCUXpresso SDK, versions មុន​រហូតដល់8.2
 • NXP MQX, Versions 1 និង version មុន
 • Redhat newlib, versions មុន​រហូតដល់0.0
 • RIOT OS, Version 01.1
 • Samsung Tizen RT RTOS, versions 0.GBB
 • TencentOS-tiny, Version 1.0
 • Texas Instruments CC32XX, versions មុន​រហូតដល់40.00.07
 • Texas Instruments SimpleLink MSP432E4XX
 • Texas Instruments SimpleLink-CC13XX, versions មុន​រហូតដល់40.00
 • Texas Instruments SimpleLink-CC26XX, versions មុន​រហូតដល់40.00
 • Texas Instruments SimpleLink-CC32XX, versions មុន​រហូតដល់10.03
 • Uclibc-NG, versions មុន​រហូតដល់0.36
 • Windriver VxWorks, version មុន​រហូតដល់0

ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ផ្តល់​អនុ​សាស្ត្រ​អោយ​អ្នកប្រើប្រាស់៖

 • សូម​ធ្វើការ​អាប់​ដេ​ត​ជាប្រចាំ
 • សូម​ចងចាំ​ថា ឧបករណ៍ IoT ទាំងអស់នេះ​គឺ​មិនអាច​បញ្ជា​ពី​ចម្ងាយ​បានទេ​ប្រសិនបើ​មិនមាន​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត
 • សូម​កាត់បន្ថយ​សមត្ថ​ភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​នៃ​ឧបករណ៍ IoT ទាំងអស់នេះ
 • សូម​ប្រើប្រាស់​នូវ​មធ្យោបាយ​សុវត្ថិភាព​ដូចជា VPNs ជាដើម

ប្រភព៖ https://gbhackers.com/badalloc/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here