ជុំនួបពិភាក្សាការងាររវាងក្រសួងយុត្តិធម៌ជាមួយក្រុមការងារនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្មវិធី EXBS របស់សហរដ្ឋអាមេរិក

0

នៅម៉ោង ១៦:០០នាទី ថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមការងារនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្មវិធី EXBS របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលសម្របសម្រួលដោយលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្ម (លគជបភ) បន្តដំណើរជាមួយប្រតិភូក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួល បន្ទុកលើការងារទំនិញទ្វេរមុខ និងទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធសារធាតុវិទ្យុសកម្មដោយខុសច្បាប់ ជួបពិភាក្សាស្វែងយល់ពីច្បាប់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្ម និងសារធាតុគីមី ជាមួយតំណាងក្រសួងយុត្តិធម៌។

Justice 28-01-16_2 Justice 28-01-16Justice 28-01-16_1