ឯកឧត្តម អ៊ឹង អៀង តំណាង លគជបភ ចូលរួមប្រជុំជាមួយក្រុមការងារ CBRN Team ពិនិត្យសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពថ្នាក់ជាតិលើសារធាតុ CBRN ជាមួយតំណាង និងអ្នកជំនាញការងារ CBRN របស់ UNICRI

0

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អនុប្រធាន លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិ ប្រឆាំងភេរវកម្ម បានអនុញ្ញាតិឱ្យឯកឧត្តមអ៉ឹង អៀង ជាតំណាងរបស់លេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្ម ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការកសាងផែនការសកម្មភាពជាតិគីមី ជីវសាស្រ្ត វិទ្យុសកម្ម នុយក្លេអ៊ែរ ជំហានទី ២ រវាងក្រុម ការងារ CBRN Team ដែលមានសមាសភាពពីតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ពន្ធ័នានា ជាមួយនឹងតំណាងរបស់ UNICRI អ្នកជំនាញផ្នែក CBRN និង OPCW ។
ក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាពិភាក្សានេះបានផ្តោតលើការពិភាក្សាចំណុចសំខាន់ៗរួមមាន៖ ការវាយតម្លៃលើការគំរាមកំហែង និងគ្រោះថ្នាក់របស់សារធាតុ CBRN ដែលអាចបង្ករផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជា នៃសារធាតុទាំង ៤ នេះ ការពិនិត្យ មើលពីសមត្ថភាព និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងការគំរាមកំហែងទាំងឡាយ ក្នុងនោះមានទាំងការ បង្ការ ការរកឃើញ ការត្រៀមខ្លួន និងការឆ្លើយតប ព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងលើសារធាតុទាំង ៤ នេះផងដែរ ។

001

002

003

004