សកម្មភាព​ និងមតិរបស់សិក្ខាកាម ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​អប់​រំគ្រូ​បង្គោល​ស្តី​អំ​ពី បច្ចេក​ទេស​រាវ​រក​សារ​ធាតុ​វិទ្យុ​សកម្ម​

0