ជុំនួបពិភាក្សាការងាររវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា⁣ ជាមួយក្រុមការងារនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្មវិធី EXBS របស់សហរដ្ឋអាមេរិក

0

បន្ទាប់ពីជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅវេលាម៉ោង ១៤:០០នាទី ថ្ងៃដដែល ក្រុមការងារនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្មវិធី EXBS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួបជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាស្វែងយល់អំពីនិតិវិធីបទដ្ឋានការងារ ក៏ដូចជាផលលំបាកដែលជួបប្រទះនៅពេលប្រតិបត្តិការងារ ជាពិសេសគឺនិតិវិធីនៃការនាំចូលនាំចេញទំនិញរបស់អគនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ។

Custom and Excise 27-01-16_2Custom and Excise 27-01-16_1  Custom and Excise 27-01-16_3 Custom and Excise 27-01-16_4