ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេវរកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦

0

ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រី