បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងក្របខណ្ឌបម្រើ​ការងារ​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ប្រឆាំងភេរវកម្ម​ក្នុងក្របខណ្ឌ​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី

0
photo_2016-07-08_20-57-47 photo_2016-07-08_20-58-35 photo_2016-07-08_20-58-30 photo_2016-07-08_20-58-19 photo_2016-07-08_20-58-25 photo_2016-07-08_20-58-40