បទបញ្ញត្តិសម្រាប់បេក្ខជនប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្ម

0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here