ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទទួលរង្វាន់ $10,000 សម្រាប់ការរកឃើញនូវកំហុសឆ្គងដ៏មានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុង Yahoo Mail

0

អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខម្នាក់ឈ្មោះថា Jouko Pynnönen ផ្តល់រង្វាន់ចំនួន ១០ ០០០ ដុល្លារ សម្រាប់ការបង្ហាញពីភាពងាយរងគ្រោះលើស្គ្រីបឆ្លង (XSS)  ក្នុងវ៉ិបសាយ  អ៊ីម៉េល សេវាអ៊ីម៉េរបស់ Yahoo ។ អ្នកវាយប្រហារអាចទាញយកភាពងាយរងគ្រោះ​ដើម្បីសម្រុះ​សម្រួលគណនីរបស់ជនរងគ្រោះដោយផ្លាស់ប្តូរការកំណត់អ៊ីម៉េលរបស់ពួកគេនិងដើម្បីធ្វើការអនុវត្តន៍សកម្មភាពព្យាបាទផ្សេងទៀត។

Pynnönen រាយការណ៍កំហុសទៅ ឱ្យក្រុមហ៊ុន Yahoo នៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ហើយកំហុសត្រូវក្រុមហ៊ុនជួសជុលក្នុងខែមករា ហើយអ្នក ស្រាវជ្រាវមិនបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតផ្នែកបច្ចេកទេសទេ ហើយពួកគេទទួលបានរង្វាន់ ១០ ០០០ ដុល្លារសម្រាប់កំហុសនេះ។

នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែល XSS រក្សាទុកក្នុង Yahoo mail ដោយនៅដើមឆ្នាំគាត់រកឃើញ XSS រក្សាទុកនៅខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៥ អនុញ្ញាតឱ្យ អ្នកវាយប្រហារផ្ញើអ៊ីម៉េលបង្កប់ដោយប្រើកូដ JavaScript ដែលនឹងត្រូវបានប្រតិបត្តិ​នៅពេល​ជនរងគ្រោះអានសារ។ មួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់រកឃើញភាពងាយរងគ្រោះ XSS ដែលរក្សា ទុកជាមួយនឹងកំណែបណ្ដាញរបស់សេវា Yahoo Mail ដោយសារតែការសម្អាត កូដមិនត្រឹមត្រូវក្នុង HTML របស់អ៊ីម៉េល ៕

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/critical-xss-yahoo-mail/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here