កម្មវិធី Google Chrome នឹងអនុញ្ញាតអោយអ្នក disable ឬ enable extensions ក្នុង site ជាក់លាក់មួយ

0

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google កំពុងតែធ្វើការនៅលើមុខងារថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតអោយអ្នកអាចធ្វើការ disable ឬ enable Chrome extensions ដោយផ្អែកទៅលើ site-by-site បាន។ នៅលើ Chrome Web Store មាន extensions ជាច្រើន ប៉ុន្តែវាក៏មាន extensions មួយចំនួនដែលអាចបណ្តាលអោយវេបសាយមានបញ្ហាជាច្រើន​ ហើយសម្រាប់វេបសាយមួយចំនួនក៏មុនអនុញ្ញាតអោយដំណើរការ extensions ដូចជា ad blockers ជាដើម។

នៅក្នុងពេលនេះ Chrome គឺអនុញ្ញាតអោយអ្នកធ្វើការ disable extensions សម្រាប់គ្រប់វេបសាយតាមរយៈ browser’s settings ប៉ុន្តែមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើ extensions ផ្អែកទៅលើ site ជាក់លាក់បាននោះទេ។

យ៉ាងណាមិញ នៅក្នុងការរកឃើញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ Leopeva64-2 នៅលើ Reddit អោយដឹងថា​ក្រុមហ៊ុន Google កំពុងតែធ្វើការនៅលើមុខងារថ្មីដែលអនុញ្ញាតអោយអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើ extensions តាមរយៈការ enable / disable នៅលើ site ជាក់លាក់បាន!

Disabling Google Chrome extensions on a site-by-site basis

តាមរយៈការអាប់ដេតថ្មីទៅលើមុខងារនេះ ក្រុមហ៊ុន Google នឹងអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើប្រាស់នូវ redesigned extensions menu ដើម្បី enable / disable ទៅលើ extensions ជាក់លាក់បានតាមរយៈវេបសាយមួយ។  សម្រាប់ extensions menu ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Chrome នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ ហើយវាប្រហែលជាមិនទាន់ដំណើរការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here