សកម្ម​ភាព​ថ្ងៃ​ទី​២៣-​២៤ ​ខែ ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ២០១៤ ​នៃ​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ស្តី​ពី​ការ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​សារ​ធាតុ​ CBRN សំរាប់​អ្នក​ឆ្លើយ​តប​បឋម​ (គំ​រោង​លេខ​២២ របស់​សហ​គមន៍​អ៊ឺរ៉ុប) នៅ​លេ​ខា​ធិការ​ដ្ឋាន​ គ.ជ.ប.ភ ក្បែរ​ព្រ​លាន​យន្ត​ហោះ​អន្តរ​ជាតិ​ភ្នំ​ពេញ

0

010203 04 05 01 02 03 04 05