ជុំនួបពិភាក្សាការងាររវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាមួយក្រុមការងារនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្មវិធី EXBS របស់សហរដ្ឋអាមេរិក

0

បន្ទាប់ពីជួបពិកភាក្សាជាមួយតំណាងក្រសួងការពារជាតិ នៅរសៀលម៉ោង ១៤:០០នាទី ថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមការងារនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្មវិធី EXBS របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលសម្របសម្រួលដោយលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្ម (លគជបភ) បន្តដំណើរជាមួយប្រតិភូក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលើការងារទំនិញទ្វេរមុខ និងទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធសារធាតុវិទ្យុសកម្មដោយខុសច្បាប់ ជួបពិភាក្សាស្វែងយល់ពីការងារមួយចំនួនជាមួយតំណាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

National Bank 28-01-16National Bank 28-01-16_2National Bank 28-01-16_1