សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្ម ឆ្នាំ ២០១៦

0

សេចក្តីជូនដំណឹង

ស្តីពី

ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្ម ឆ្នាំ២០១៦

ក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

photo_2016-07-02_10-19-27

photo_2016-07-02_10-19-14

photo_2016-07-02_10-19-02