លទ្ធផលបេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

0

តារាងលទ្ធផលបេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦

មណ្ឌលប្រលង៖ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

 

result-exam-1 result-exam-2