សេចក្តីជូនដំណឹង

0

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារ​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​ក្របខណ្ឌទីស្តី​ការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី