ក្រុមហ៊ុន Apple ទប់ស្កាត់ការផ្ទេរប្រាក់២ពាន់លានដុល្លារក្នុងប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំនិងកម្មវិធីព្យាបាទ 1.7 លានកម្មវិធី

0

ក្រុមហ៊ុន Apple ចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលអះអាងថា ក្រុមហ៊ុនទប់ស្កាត់ ការផ្ទេរប្រាក់ប្រមាណជា ២ពាន់លានដុល្លារចេញពីប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំកាលពីឆ្នាំ2022 និងបដិសេធមិនព្រមធ្វើការបញ្ជូនកម្មវិធីប្រមាណជា 1.7លានកម្មវិធីដោយសារតែកម្មវិធីទាំងនោះមិនគ្រប់លក្ខណ្ឌតាមស្តង់ដារឯកជនភាពខ្ពស់របស់ App Store។

ក្រុមហ៊ុន Apple និងកំពុងផ្តល់ចំណូលចិត្តកាន់តែច្រើនទៅលើភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយបង្កើតច្បាប់ជាច្រើនសម្រាប់កម្មវិធី និងផ្តល់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបន្ថែមទៀតទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួន។យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនបិទគណនីអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប្រមាណជា 802,000គណនី ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពក្លែងបន្លំកាលពីឆ្នាំ2021។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តួលេខនេះធ្លាក់ចុះនៅពាក់កណ្តាលក្នុងឆ្នាំ2022 ជាមួយនឹងគណនីដែលផ្អាកមានចំនួន 428,000គណនី។ ទាក់ទងទៅនឹងការបំពានឯកជនភាព និងបញ្ហាសុវត្ថិភាព ក្រុមហ៊ុន Apple បិទកម្មវិធីប្រមាណជា 57,000កម្មវិធីនៅក្នុងឆ្នាំ2022។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្រុមហ៊ុន Apple ថែមទាំងបិទគណនីអតិថិជនមិនតិចជាង 282លានគណនីទាក់ទងនឹងសកម្មភាពបំពានផងដែរ។

កម្មវិធីទាំងអស់ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅ App Store ត្រូវពិនិត្យដោយក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យកម្មវិធី (App Review)។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី  មុខងារ Xcode ស្កេនកម្មវិធី និងពិនិត្យមើលតម្រូវការនានាដើម្បីបំពេញគ្រប់លក្ខណ្ឌរបស់ App Store។​  ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យកម្មវិធី (App Review) នឹងពិនិត្យមើលស្តង់ដារគុណភាព និងសុវត្ថិភាពនៃកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple  និងធានាឱ្យថាកម្មវិធីទាំងនោះបំពេញគ្រប់តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ។

ការត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដំឡើងកម្មវិធីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ការពិនិត្យការក្លែងបន្លំជាច្រើន និងការពិនិត្យ bot ត្រូវដំណើរការនៅលើកម្មវិធីដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាព និងភាពស្របច្បាប់របស់ពួកគេ។ នៅឆ្នាំ2022 ក្រុមហ៊ុនApple ទប់ស្កាត់ការវាយតម្លៃ និងការវាយតម្លៃក្លែងបន្លំប្រមាណជា 147លានករណីនៅលើ App Store កាលពីឆ្នាំ2022 ខណៈដែលការវាយតម្លៃ និងការរៀបរាប់ឡើងវិញជិត 1ពាន់លានករណីត្រូវដំណើរការ។

ក្រុមហ៊ុន Apple គាំទ្រដល់វិធីសាស្រ្តទូទាត់ក្នុងស្រុកមិនតិចជាង 195 វិធីសាស្រ្ត និង 44 រូបិយប័ណ្ណ។ ក្រុមហ៊ុនអះអាងថា ក្រុមហ៊ុនបិទគណនីក្លែងបន្លំប្រមាណជា 714,000គណនី ដែលជាប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ការផ្ទេរប្រាក់២ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022។ កាតឥណទានដែលត្រូវលួចមានចំនួនជិត 3.9 លានកាត។ ក្រុមហ៊ុន Apple ​វិនិយោគទៅ​លើ​បច្ចេកវិទ្យា​ទូទាត់​ប្រាក់​សុវត្ថិភាព​ដូចជា Apple Pay និង StoreKit សម្រាប់​ធានាឱ្យនូវ​ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់អ្នក​ប្រើប្រាស់។ ក្រុមហ៊ុនមិនដែលចែករំលែកលេខប័ណ្ណឥណទានជាមួយពាណិជ្ជករទេ ដោយការពារកត្តាហានិភ័យក្នុងដំណើរការទូទាត់ប្រាក់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here