ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​អាច​ត្រូវបាន​រកឃើញ​តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់ Ping Command

0

ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​អាច​ត្រូវបាន​រកឃើញ​ដោយ Ping Command។ Ping គឺជា​ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​បណ្តាញ​កុំព្យូទ័រ​ដែល​គេ​ប្រើប្រាស់​វា​ដើម្បី​ស្វែងរក​ម៉ាស៊ីន​នៅ​មេ​នៅលើ​បណ្តាញ​ពិធីសារ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត (IP) ។

Ping ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ដោយ​ផ្ញើ​សារ​សំណើ​តាម Internet Control Message Protocol (ICMP)  Echo អ៊ិ​ទៅ​ឲ្យ​ម៉ាស៊ីន​គោលដៅ​ហើយ​រង់ចាំ​ការឆ្លើយតប។ ជាធម្មតា TTL មានន័យ​យ៉ាង​សាមញ្ញ​ថា អ្នកដោះស្រាយ​ត្រូវបាន​សន្មត​ទុក​រយៈពេល​យូរ​ដើម្បី​សួរ​សំណួរ DNS មុនពេល​សំណួរ​ផុតកំណត់​ហើយ​អ្នកថ្មី​ត្រូវ​ឆ្លើយ​បញ្ចប់។

តម្លៃ TTL ទាំងនេះ​ខុសគ្នា​រវាង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ។ នៅទីនេះ​អ្នករក​ឃើញ​តម្លៃ TTL សម្រាប់​ប្រភេទ​ម៉ាស៊ីន​មេ។  យើង​គួរតែ​ដំណើរការ​ពាក្យ​បញ្ជា traceroute command ជាមុនសិន​ដើម្បី​កំណត់​ការឡើង គោលដៅ និង​ទិសដៅ​បញ្ជា។

TTL value គឺ TTL=53។ តាមរយៈ​ការ​បូក​នៃ TTL value ជាមួយនឹង​ចំនួន hops ទាំងអស់​យើង​អាច​កំណត់​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ (operating system) (53 + 11 = 64), ហើយ​យើង​អាច​បន្ថែម​ពីលើ​នេះ​គឺ Linux Machine Running។ នេះ​ជា​កត្តា​ដែល​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ (Operating Systems) អាច​ត្រូវបាន​រកឃើញ​ដោយ Ping Command។

ប្រែ​សម្រួល៖ ប៉ោក លក្ខិណា
ប្រភពព័ត៌មាន Gbhacker ផ្សាយ​ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ឯកសារយោង៖

ឧបករណ៍ / OS ប្រភេទ Protocol TTL
AIX   TCP 60
AIX   UDP 30
AIX 3.2, 4.1 ICMP 255
BSDI BSD/OS 3.1 and 4.0 ICMP 255
Compa Tru64 v5.0 ICMP 64
Cisco   ICMP 254
DEC Pathworks V5 TCP and UDP 30
Foundry   ICMP 64
FreeBSD 2.1R TCP and UDP 64
FreeBSD 3.4, 4.0 ICMP 255
FreeBSD 5 ICMP 64
HP-UX 9.0x TCP and UDP 30
HP-UX 10.01 TCP and UDP 64
HP-UX 10.2 ICMP 255
HP-UX 11 ICMP 255
HP-UX 11 TCP 64
Irix 5.3 TCP and UDP 60
Irix 6.x TCP and UDP 60
Irix 6.5.3, 6.5.8 ICMP 255
juniper   ICMP 64
MPE/IX (HP)   ICMP 200
Linux 2.0.x kernel ICMP 64
Linux 2.2.14 kernel ICMP 255
Linux 2.4 kernel ICMP 255
Linux Red Hat 9 ICMP and TCP 64
MacOS/MacTCP 2.0.x TCP and UDP 60
MacOS/MacTCP X (10.5.6) ICMP/TCP/UDP 64
NetBSD   ICMP 255
Netgear FVG318   ICMP and UDP 64
OpenBSD 2.6 & 2.7 ICMP 255
OpenVMS 07.01.2002 ICMP 255
OS/2 TCP/IP 3.0   64
OSF/1 V3.2A TCP 60
OSF/1 V3.2A UDP 30
Solaris 2.5.1, 2.6, 2.7, 2.8 ICMP 255
Solaris 2.8 TCP 64
Stratus TCP_OS ICMP 255
Stratus TCP_OS (14.2-) TCP and UDP 30
Stratus TCP_OS (14.3+) TCP and UDP 64
Stratus STCP ICMP/TCP/UDP 60
SunOS 4.1.3/4.1.4 TCP and UDP 60
SunOS 5.7 ICMP and TCP 255
Ultrix V4.1/V4.2A TCP 60
Ultrix V4.1/V4.2A UDP 30
Ultrix V4.2 – 4.5 ICMP 255
VMS/Multinet   TCP and UDP 64
VMS/TCPware   TCP 60
VMS/TCPware   UDP 64
VMS/Wollongong 1.1.1.1 TCP 128
VMS/Wollongong 1.1.1.1 UDP 30
VMS/UCX   TCP and UDP 128
Windows for Workgroups TCP and UDP 32
Windows 95 TCP and UDP 32
Windows 98 ICMP 32
Windows 98, 98 SE ICMP 128
Windows 98 TCP 128
Windows NT 3.51 TCP and UDP 32
Windows NT 4.0 TCP and UDP 128
Windows NT 4.0 SP5-   32
Windows NT 4.0 SP6+   128
Windows NT 4 WRKS SP 3, SP 6a ICMP 128
Windows NT 4 Server SP4 ICMP 128
Windows ME ICMP 128
Windows 2000 pro ICMP/TCP/UDP 128
Windows 2000 family ICMP 128
Windows Server 2003   128
Windows XP ICMP/TCP/UDP 128
Windows Vista ICMP/TCP/UDP 128
Windows 7 ICMP/TCP/UDP 128
Windows Server 2008 ICMP/TCP/UDP 128
Windows 10 ICMP/TCP/UDP 128

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here