មេរោគ FritzFrog Botnet កំណត់គោលដៅលើម៉ាស៊ីន SSH ម៉ាស៊ីន Data Center និង Routers

0

មេរោគ FritzFrog (botnet) បាន និងកំពុងបន្តកំណត់គោលដៅលើប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាអស់រយៈពេលជាង 2 ឆ្នាំ។ មេរោគ FritzFrog កំណត់គោលដៅលើម៉ាស៊ីនមេ SSH ដែលមានពាក់ព័ន្ធជា មួយប្រព័ន្ធអប់រំ​ រដ្ឋាភិបាល និងសុខាភិបាល។

បន្ថែមលើសពីនេះ មេរោគ FritzFrog កំណែថ្មី ធ្វើការផ្តោតលើដំណើរកា ០៤ជំហានមានដូចជា ជំហានទី១ ifconfig ជំហានទី២ nginx ជំហានទី៣apache2 និងជំហានទី៤ php-fpm។ ទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការពារពីមេរោគ អ្នកជំនាញបានណែនាំ និងបានផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដូចជា៖

-បើកឲ្យប្រព័ន្ធលុកចូលពិនិត្យ ​ដោយ​ជូនដំណឹង​ព្រមាន​ជានិច្ច
-បើកឲ្យប្រព័ន្ធលុកចូលពិនិត្យ ​ដោយ​ជូនដំណឹង​ព្រមាន​ជានិច្ច
-តែងតែតាមដានម៉ាស៊ីនស្របច្បាប់ លើ Linux
-តែងតែតាមដានម៉ាស៊ីនស្របច្បាប់ លើ Linux
-កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជីអនុញ្ញាតលើការចូលម៉ាស៊ីន SSH ជានិច្ច
-បើកដំណើការចូលម៉ាស៊ីន SSH ជានិច្ច
-តែងតែបើកប្រព័ន្ធការការពារ DNS ដែលមានមូលដ្ឋានលើ cloud (cloud-based DNS protection) ជាមួយនឹងការគំរាមកំហែង និងកម្មវិធីអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធដូចជា coin mining ដែលបានកំណត់ដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់៕

ប្រែសម្រួល៖ ប៉ោក លក្ខិណា
ប្រភពព័ត៌មាន gbhackers ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here