ក្រុមហ៊ុនពីរទទួលការពិន័យទឹកប្រាក់ចំនួន 220.000 ផោនពី ICO ករណីទូរស័ព្ទរំខានដល់អតិថិជន

0

ការិយាល័យស្នងការព័ត៌មាន (ICO) ពិន័យក្រុមហ៊ុនចំនួនពីរឱ្យបង់ប្រាក់ 220,000 ផោន ករណី ធ្វើឱ្យមានការរំខានការទូរស័ព្ទជាងកន្លះលានដង។ នៅថ្ងៃទី 31 ខែ តុលា ICO ប្រកាសពីការដាក់ ពិន័យនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខទាក់ទងទៅមនុស្សដែលចុះឈ្មោះជាមួយសេវាទូរសព្ទ័  (TPS) អង់គ្លេស ដែលចុះបញ្ជីលេខទូរស័ព្ទក្នុងស្រុក ដែលមនុស្សអាចបដិសេធមិនទទួល ការលក់ និងការធ្វើទីផ្សារ។ ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំនោមក្រុមហ៊ុន ACT Response Ltd ទទួលពិន័យ ជាប្រាក់ចំនួន 140.000 ផោន សម្រាប់ការដាក់លក់ ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួន 496455 ។

ICO  ទទួលពាក្យបណ្តឹងចំនួន 128 ករណី ទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនចាប់ពីខែ មករា ឆ្នាំ 2017 ដល់ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 រួមទាំងពាក្យបណ្តឹងមួយ ដែលអ្នកប្តឹងនិយាយថាក្រុមហ៊ុនកំពុងជំរុញពួកគេឱ្យហៅ «ច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍»។ ថាតើពួកគេត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយ TPS ដែរឬទេ។  ក្រុមហ៊ុនទីពីរឈ្មោះ Secure Home Systems (SHS) របស់ក្រុមហ៊ុន Bilston West Midlands ត្រូវ ផាកពិន័យចំនួន 80.000 ផោន សម្រាប់ការហៅទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទចំនួន 84347 ដែលចុះ ឈ្មោះជាមួយ TPS ។

ការហៅទាំងនេះកើតឡើងជាទូទៅតាំងពី ខែ កញ្ញា និង ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ICO ទទួលពាក្យបណ្តឹងចំនួន 268 ពីក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ។  លោក Andy Curry នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនុវត្ត ICO Group និយាយថាការពិន័យនេះឆ្លុះបញ្ចាំង ពីតម្លៃដែលមនុស្សដាក់នៅក្នុង TPS ។ វាក៏បញ្ជាក់ផងដែរពីលទ្ធភាពរបស់ ICO ក្នុងការដាក់ពិន័យ រហូតដល់ 500,000 ផោន ក្រោមបញ្ញត្តិស្តីពី សិទ្ធិឯកជន និងអេឡិចត្រូនិក (PECR) ។

ដូចដែល ដកស្រង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដែលចេញផ្សាយដោយ ICO ថា:  ការផាកពិន័យទាំងនេះគួរតែ ផ្សព្វផ្សាយ និងហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនទីផ្សារគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ ដែលកំពុងទាក់ទងមនុស្សដោយគ្មាន ការយល់ព្រម។ វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីធានាថាវាមានការយល់ព្រមត្រឹមត្រូវដើម្បី ធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទាំងនេះ។ ព័ត៌មានអំពីការពិន័យទាំងនេះកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការិយាល័យ ព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការព័ត៌មានចេញនូវការផាកពិន័យចំនួន 500,000 ផោន ទៅឱ្យហ្វេសប៊ុក សម្រាប់រឿងអាស្រូវទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica ៕

ប្រភព៖

https://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/two-firms-fined-220000-by-ico-for-making-600000-nuisance-calls/

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here