ក្រុមហ៊ុន Adobe ចេញផ្សាយការអាប់ដេតសន្តិសុខ (Security Update) ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

0

១. ព័ត៌មានទូទៅ

ក្រុមហ៊ុន Adobe បានចេញផ្សាយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសន្តិសុខដើម្បីជួសជុលចំនុចខ្សោយ (vulnerability) ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC ,  Acrobat Reader DC និង Adobe Flash Player។ ការវាយប្រហារទៅលើចំនុចខ្សោយទាំងនោះ អាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយប្រហារលួចយកព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បាន (information disclosure)។

២. ផលិតផលប៉ះពាល់

Title Originally
posted
Last
updated
APSB18-43 Security updates available for Adobe Photoshop CC 11/13/2018 11/13/2018
APSB18-40 Security Updates Available for Adobe Acrobat and Reader 11/13/2018 11/13/2018
APSB18-39 Security updates available for Adobe Flash Player 11/13/2018 11/13/2018

Adobe Photoshop CC | APSB18-43

Product Affected version Platform
Photoshop CC 19.1.6 and earlier Windows and macOS

 

Product Updated versions Platform
Photoshop CC 19.1.7 Windows and macOS
Photoshop CC 20.0 Windows and macOS

Acrobat and Reader | APSB18-40

Product Track Affected Versions Platform
Acrobat DC Continuous 2019.008.20080 and earlier versions Windows
Acrobat Reader DC Continuous 2019.008.20080 and earlier versions Windows
Acrobat 2017 Classic 2017 2017.011.30105 and earlier versions Windows
Acrobat Reader 2017 Classic 2017 2017.011.30105 and earlier versions Windows
Acrobat DC Classic 2015 2015.006.30456 and earlier versions Windows
Acrobat Reader DC Classic 2015 2015.006.30456 and earlier versions Windows

 

Product Track Updated Versions Platform Priority Rating Availability
Acrobat DC Continuous 2019.008.20081 Windows 1 Windows
Acrobat Reader DC Continuous 2019.008.20081 Windows 1 Windows
Acrobat 2017 Classic 2017 2017.011.30106 Windows 1 Windows
Acrobat Reader DC 2017 Classic 2017 2017.011.30106 Windows 1 Windows
Acrobat DC Classic 2015 2015.006.30457 Windows 1 Windows
Acrobat Reader DC Classic 2015 2015.006.30457 Windows 1 Windows

Adobe Flash Player | APSB18-39

Product Affected Version Platform
Adobe Flash Player Desktop Runtime 31.0.0.122 and earlier versions Windows, macOS and Linux
Adobe Flash Player for Google Chrome 31.0.0.122 and earlier versions Windows, macOS, Linux and Chrome OS
Adobe Flash Player for Microsoft Edge and Internet Explorer 11 31.0.0.122 and earlier versions Windows 10 and 8.1

 

Product Updated Version Platform Priority Availability
Adobe Flash Player Desktop Runtime 31.0.0.148 Windows, macOS 2 Flash Player Download CenterFlash Player Distribution
Adobe Flash Player for Google Chrome 31.0.0.148 Windows, macOS, Linux, and Chrome OS 2 Google Chrome Releases
Adobe Flash Player for Microsoft Edge and Internet Explorer 11 31.0.0.148 Windows 10 and 8.1 2 Microsoft Security Advisory
Adobe Flash Player Desktop Runtime 31.0.0.148 Linux 3 Flash Player Download Center

៣. ដំណោះស្រាយ

ក្រុមហ៊ុន Adobe ណែនាំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី ទៅកាន់កំណែថ្មីបំផុត (Latest version) កំណែថ្មីបំផុតនៃកម្មវិធីចុងក្រោយបង្អស់អាចរកបានតាមវិធីសាស្រ្តដូចខាងក្រោម:

អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការជ្រើសយកម៉ឺនុយ Help បន្ទាប់មកជ្រើសយកពាក្យ Updates។ កម្មវិធីអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលមានការអាប់ដេតថ្មី (ប្រសិនបើកម្មវិធីត្រូវបានកំណត់នូវការអាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិ)។

សម្រាប់អភិបាលគ្រប់គ្រង IT (គួរធ្វើដូចខាងក្រោម):

  • ទាញយកកម្មវិធីតាមតំណ ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/ ឬទាញយកនូវកំណែជាក់លាក់មួយដែលបានចេញផ្សាយ ។
  • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកចូលចិត្តដូចជា AIP-GPO, Bootstrapper, SCUP / SCCM (window) ឬ MacOS, Apple Remote Desktop និង SSH ។

៤. វេបសាយពាក់ព័ន្ធ

  • https://helpx.adobe.com/security.html
  • https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb18-43.html
  • https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb18-40.html
  • https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb18-39.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here