GDPR ពិន័យ Google ជាប្រាក់ 44 លានផោន ករណីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

0

ក្រុមហ៊ុន Google ត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន 50 លានអ៊ឺរ៉ូ (44 លានផោន) តាមអ្នកឃ្លាំមើលទិន្នន័យបារាំង CNIL ករណីរំលោភបំពានច្បាប់ការពារទិន្នន័យរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។CNIL និយាយថាខ្លួនប្រមូលថវិកាពិន័យដើម្បី “កង្វះតម្លាភាពព័ត៌មាន និងខ្វះការព្រមព្រៀង ត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងការធ្វើឯកជនកម្មពាណិជ្ជកម្ម”។

អ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថាមនុស្សមិនត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីរបៀបដែល Google ប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេ។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមហ៊ុន Google និយាយថាខ្លួនកំពុង “សិក្សាការសម្រេចចិត្ត” ដើម្បីកំណត់ជំហានបន្ទាប់។

– Amazon, Apple, Google, Netflix និង Spotify ប្រឈមនឹងពាក្យបណ្តឹង GDPR

ការប្តឹងជំទាស់នឹង Google ត្រូវដាក់ពាក្យនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 ដោយក្រុមសិទ្ធិឯកជនចំនួន ពីរគឺ noyb និង La Quadrature du Net (LQDN)។ បណ្តឹងទីមួយក្រោមបទបញ្ញត្តិការពារទិន្នន័យទូទៅថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (GDPR) ដាក់នៅថ្ងៃទី 25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 ជាថ្ងៃដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមាន។

ក្រុមនេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Google មិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើសម្រាប់ការធ្វើឯកជនកម្ម ពាណិជ្ជកម្មដែលកំណត់ដោយ GDPR ទេ។ទោះបីជាទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ Google នៅអៀរឡង់ក៏ដោយ ក៏ត្រូវសម្រេចចិត្តក្នុងចំណោម អាជ្ញាធរថាករណីនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយនិយតករទិន្នន័យរបស់បារាំង ចាប់តាំងពីក្រុមឃ្លាំ មើលអៀរឡង់មិនមាន “អំណាចនៃការសម្រេចចិត្ត” លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និងសេវាកម្ម របស់ខ្លួននោះ។

កង្វះតម្លាភាព

ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថា Google មិនទទួលការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ដើម្បីដំណើរការ ទិន្នន័យទេ ដោយសារ “ព័ត៌មានសំខាន់ៗ” ត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមឯកសារមួយចំនួន។ និងបន្តទៀតថា “ពត៌មានពាក់ព័ន្ធគឺអាចចូលដំណើរការបន្ទាប់ពីជំហានជាច្រើនតែប៉ុណ្ណោះ ជួនកាលសំដៅដល់សកម្មភាពប្រាំ ឬប្រាំមួយ”។ “អ្នកប្រើមិនអាចយល់យ៉ាងពេញលេញនូវវិសាលភាពនៃប្រតិបត្តិការដែលដំណើរការដោយGoogle។ ”

គ្មានការយល់ព្រមត្រឹមត្រូវលើសពីនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបន្ថែមថា Google បរាជ័យក្នុងការទទួលមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យអ្នកប្រើ។ វានិយាយថា “ព័ត៌មានស្តីពីប្រតិបត្តិការកែច្នៃសម្រាប់ការធ្វើ បដិរូបកម្មលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវលាយបញ្ចូលក្នុងឯកសារមួយចំនួនហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដឹងពីទំហំរបស់ពួកគេឡើយ”។ វាបន្តថាជម្រើសដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មពត៌មានផ្សព្វផ្សាយត្រូវ “ជ្រើសរើសជាមុន (pre-ticked)” នៅពេលបង្កើតគណនីដែលមិនគោរពច្បាប់ GDPR។ “អ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ការព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនឱ្យពេញលេញសម្រាប់រាល់គោលបំណងប្រតិបត្តិការដែលដំណើរការដោយ Google ផ្អែកលើការយល់ព្រមនេះ (ការធ្វើបដិរូបកម្មពាណិជ្ជកម្ម ការស្គាល់ ការនិយាយ ជាដើម)។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ GDPR ផ្តល់ការយល់ព្រមថា “ជាក់លាក់” ប្រសិនបើវាត្រូវផ្តល់ឱ្យដាច់ដោយឡែកសម្រាប់គោលបំណងនីមួយៗ។ ” អ្នកឃ្លាំមើលបន្តថាវាគឺជា “ការទទួលខុសត្រូវរបស់ Google នៅលើបញ្ហានេះ”។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ Google និយាយថា”ប្រជាជនរំពឹងថានឹងមានស្តង់ដារខ្ពស់ នៃតម្លាភាព និងការគ្រប់គ្រងពីយើង។ យើងប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមាំមួនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីរំពឹងទុក ទាំងនោះ និងតម្រូវការរបស់ GDPR។ ”

ប្រភព៖

https://www.bbc.com/news/technology-46944696

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here