ភាពងាយរងគ្រោះចំនួន៧៥ត្រូវបានជួសជុលជាមួយការអាប់ដេត Adobe សម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៩

0

Adobe ចេញផ្សាយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសុវត្ថិភាពដែលគ្របដណ្តប់ភាពទាន់សម័យ​សម្រាប់​កម្មវិធី Adobe Acrobat និង Reader, ColdFusion និង Creative Cloud Desktop Application ។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មសុវត្ថិភាពផ្តោតលើភាពងាយរងគ្រោះចំនួន ៧៥ ហើយចំនួន ៧១ក្នុងចំ ណោមពួកគេស្ថិតនៅជាមួយ Adobe Acrobat និង Reader ខ្លួនវាផ្ទាល់។

Adobe Acrobat  និង Reader

ជាមួយនឹងការអាប់ដេតផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់  adobe ជួសជុលភាពងាយរងគ្រោះចំនួន៧១ លើកម្មវិធី Adobe Acrobat និង Reader សម្រាប់ Windows និង MacOS ។ ការអាប់ដេតនេះ គ្របដណ្តប់ភាពងាយរងគ្រោះបន្ទាន់ និងសំខាន់។ អ្នកវាយប្រហារទាញយកភាពងាយរង គ្រោះដើម្បីដំណើរការកូដដោយបំពានលើម៉ាស៊ីនដែលមានមេរោគក្នុងបរិបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន។

Versions ដែលប៉ះពាល់

Acrobat DC 2019.010.20069 និង versions មុនៗ
Acrobat Reader DC 2019.010.20069 និង versions មុនៗ
Acrobat 2017 Classic 2017 2017.011.30113 និង version មុនៗ
Acrobat Reader 2017 Classic 2017 2017.011.30113 និងversion  មុនៗ
Acrobat DC Classic 2015 2015.006.30464  និង versions មុនៗ
Acrobat Reader DC Classic 2015 2015.006.30464 និង version មុនៗ

អ្នកប្រើត្រូវគេផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយកំណែដូចខាងក្រោម៖

Acrobat DC 2019.010.20091
Acrobat Reader DC 2019.010.20091
Acrobat 2017 Classic 2017 2017.011.30120
Acrobat Reader DC 2017 Classic 2017 2017.011.30120
Acrobat DC Classic 2015 2015.006.30475
Acrobat Reader DC Classic 2015 2015.006.30475

អ្នកអាចរកឃើញពត៌មានលំអិតងាយរងគ្រោះពេញលេញ​និង CVEក្នុង Adobe advisory ។ ColdFusion

ColdFusion ឆ្នាំ ២០១៨,២០១៦ និង១១ ការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យលើភាពងាយរងគ្រោះនាំមកនូវការប្រតិបត្តិកូដដោយធ្វើការបំពាន។

ColdFusion 2018 Update 1 និងversions  មុនៗ
ColdFusion 2016 Update 7 និងversions មុន
ColdFusion 11 Update 15  និង versions មុន

កំណែថ្មីបំផុត

ColdFusion 2018 Update 2
ColdFusion 2016 Update 8
ColdFusion 11 Update 16

Desktop Cloud Desktop

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសន្ដិសុខលើកម្មវិធីដំឡើងកម្មវិធី Creative Cloud Desktop សម្រាប់ Windows អាចដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះក្នុងការផ្ទុកមិនមានសុវត្ថិភាពក្នុងកម្មវិធី ដំឡើងដែលអាចនាំឱ្យមានការដំឡើងឯកសិទ្ធិ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/75-vulnerabilities-adobe/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here