ហ្វេសប៊ុកផ្ទុកលេខសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ Instagram រាប់លាននាក់នៅក្នុង Plaintext

0

ហ្វេសប៊ុកកាលពីចុងខែតុលាបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនខ្លួនធ្វើអោយមានកំហុសដោយរក្សាទុកលេខសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើ Facebook និង អ្នកប្រើប្រាស់ Instagram រាប់ពាន់អ្នកផងដែរនៅក្នុង Plaintext។ហ្វេសប៊ុកនៅថ្ងៃនេះចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីខែមីនាដោយបន្ថែមចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Instagram ដែលរងផលប៉ះពាល់មិនមែនរាប់ពាន់នាក់ទេប៉ុន្តែរាប់លាននាក់។

ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើ Instagram រាប់លាននាក់រួមជាមួយអ្នកប្រើ Facebook រាប់លាននាក់អាចចូលមើលដោយវិស្វករហ្វេសប៊ុកដែលយោងទៅតាមក្រុមហ៊ុននេះមិនរំលោភបំពានលើវាទេ។

យោងតាមការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ Facebook រកឃើញ “កំណត់ហេតុបន្ថែមនៃពាក្យសម្ងាត់ Instagram” ដែលត្រូវទុកជាទម្រង់ដែលអាចអានប៉ុន្តែ ហើយបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនបង្ហាញថាពាក្យសម្ងាត់ដែលរក្សាទុកមិនត្រូវ “រំលោភបំពានឬចូលដោយមិនត្រឹមត្រូវ” ដោយបុគ្គលិកណាម្នាក់របស់ខ្លួនឡើយ។

PARIS, FRANCE – MARCH 15: In this photo illustration, the social media application logo, Instagram is displayed on the screen of an iPhone on March 15, 2019 in Paris, France. Social media Facebook, Instagram, Messenger and WhatsApp have been affected by a global outage for nearly 24 hours on March 14, 2019 cutting virtual worlds to nearly 2.3 billion potential users. Facebook has explained the causes of malfunctions that have disrupted its networks in recent days. This failure is due to the “server configuration change” that has caused cascading problems Facebook is excused for the inconvenience caused to users and companies that are dependent on Facebook, Instagram or WhatsApp to run their business.(Photo by Chesnot/Getty Images)

ប្រភព ៖

https://thehackernews.com/2019/04/instagram-password-plaintext.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here