កម្មវិធីចំនួន 13 ដែលមានផ្ទុកមេរោគ Android adware មានអ្នកប្រើប្រាស់ដោនឡូតសរុបជាង ៧ លានដងនៅលើ Google Play

0

កម្មវិធី apps ចំនួន 13 ដែលពេលនេះមានអ្នកដោនឡូតសរុបច្រើនជាង 7 លាននាក់មានផ្ទុកនូវមេរោគ adware នៅលើ Google Play store ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុង McAfee រកឃើញនូវកម្មវិធី adware apps នេះ។

នៅក្នុងការអធិប្បាយរបស់ McAfee នោះ អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានជឿជាក់ទៅលើកម្មវិធី Apps ដែលមានផ្ទុកមេរោគ adware នេះដោយសារតែពួកគេឃើញនូវ Play Store link នៅលើ Facebook ដូចនេះពួកគេមិនមានអារម្មណ៍សង្ស័យនោះទេ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្មវិធីទាំង 13 ៖
⦁ Junk Cleaner, cn.junk.clean.plp, 1M+ ដោនឡូត
⦁ EasyCleaner, com.easy.clean.ipz, 100K+ ដោនឡូត
⦁ Power Doctor, com.power.doctor.mnb, 500K+ ដោនឡូត
⦁ Super Clean, com.super.clean.zaz, 500K+ ដោនឡូត
⦁ Full Clean -Clean Cache, org.stemp.fll.clean, 1M+ ដោនឡូត
⦁ Fingertip Cleaner, com.fingertip.clean.cvb, 500K+ ដោនឡូត
⦁ Quick Cleaner, org.qck.cle.oyo, 1M+ ដោនឡូត
⦁ Keep Clean, org.clean.sys.lunch, 1M+ ដោនឡូត
⦁ Windy Clean, in.phone.clean.www, 500K+ ដោនឡូត
⦁ Carpet Clean, og.crp.cln.zda, 100K+ ដោនឡូត
⦁ Cool Clean, syn.clean.cool.zbc, 500K+ ដោនឡូត
⦁ Strong Clean, in.memory.sys.clean, 500K+ ដោនឡូត
⦁ Meteor Clean, org.ssl.wind.clean, 100K+ ដោនឡូត

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here