ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google ជួសជុលទៅលើចន្លោះប្រហោង Chrome zero-day ដែលកំពុងតែទទួលរងនូវការវាយប្រហារនៅក្នុងឆ្នាំនេះ

0

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google ទើបតែធ្វើការអាប់ដេតសុវត្ថិភាពបន្ទាន់មួយសម្រាប់ Chrome desktop web browser ដើម្បីដោះស្រាយទៅលើភាពងាយរងគ្រោះដែលទទួលរងនូវការវាយប្រហារជាសកម្មនោះ។ ចន្លោះប្រហោងនេះមានលេខកូដតាមដាន CVE-2022-3723 ដែលមាន bug នៅក្នុង Chrome V8 Javascript engine ។​

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google មិនបានផ្តល់នូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីចន្លោះប្រហោងនេះទេ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើការអាប់ដេតនូវ web browser ទៅកាន់ version 107.0.5304.87/88 ដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះ។ អ្នកប្រើប្រាស់ Chrome អាចធ្វើការអាប់ដេតទៅលើ Browser របស់ពួកគេតាមរយៈ Settings → About Chrome → និងអាប់ដេត → Restart ទៅលើកម្មវិធីនេះ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាការជួសជុលទៅលើ Zero-Day ចំនួន ៦ លើកនៅក្នុងឆ្នាំនេះ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here