មេរោគ​ Linux malware ប្រើប្រាស់នូវចន្លោះប្រហោងនៅលើ 30 plugin ដើម្បីចែកចាយមេរោគ backdoor នៅលើវេបសាយ WordPress ជាច្រើន

0

មេរោគ Linux malware បានកេងចំនេញទៅលើ  30 vulnerabilities នៅក្នុង outdated WordPress plugins ដើម្បីចែកចាយមេរោគតាមរយៈ JavaScript។ តាមរបាយការណ៍មួយចេញពី  Dr. Web អោយដឹងថា មេរោគ malware នេះមានគោលដៅទៅលើប្រព័ន្ធ 32-bit និង 64-bit Linux systems សម្រាប់ការបញ្ជាកូដពីចម្ងាយថែមទៀត។

សម្រាប់ plugins / themes នេះគឺមាន៖

 • WP Live Chat Support Plugin
 • WordPress – Yuzo Related Posts
 • Yellow Pencil Visual Theme Customizer Plugin
 • Easysmtp
 • WP GDPR Compliance Plugin
 • Newspaper Theme on WordPress Access Control (CVE-2016-10972)
 • Thim Core
 • Google Code Inserter
 • Total Donations Plugin
 • Post Custom Templates Lite
 • WP Quick Booking Manager
 • Faceboor Live Chat by Zotabox
 • Blog Designer WordPress Plugin
 • WordPress Ultimate FAQ (CVE-2019-17232 and CVE-2019-17233)
 • WP-Matomo Integration (WP-Piwik)
 • WordPress ND Shortcodes For Visual Composer
 • WP Live Chat
 • Coming Soon Page and Maintenance Mode
 • Hybrid

ប្រសិនបើវេបសាយគោលដៅទាំងនេះដែលដំណើរការនូវ  outdated/ vulnerable version  នេះ មេរោគនេះអាចដាក់មេរោគតាមរយៈ JavaScript ចេញពី command and control (C2) server ហើយវាក៏ដាក់បញ្ចូលនូវ script នេះទៅក្នុងវេបសាយនេះផងដែរ។ ដូចនេះ សូមអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់នូវលេខសម្ងាត់ដែលខ្លាំង និងដំណើរការ 2FA ដើម្បីការពារពីការវាយប្រហារពី brute-force attacks ៕

ប្រែសម្រួល៖ ឆាន សុផា

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here