មេរោគ Android ថ្មីឆ្លងទៅក្នុងកម្មវិធីលើ Google Play ចំនួន ៦០ កម្មវិធីជាមួយនឹងការដំឡើងមិនតិចជាង ១០០ លាន

0

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវតាមទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន McAfee រកឃើញថា Goldoson ដែលជាប្រភេទមេរោគ Android ថ្មីឆ្លងចូលទៅក្នុងហាង Google Play តាមរយៈកម្មវិធីពិតប្រាកដចំនួន ៦០កម្មវិធី ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ ១០០ លាននាក់ទាញយកទៅប្រើ។

ក្រៅពីនេះ មានដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ McAfee Mobile Security ព្រោះថាឥឡូវនេះ កម្មវិធីកំចាត់មេរោគនេះអាចកំណត់ការគំរាមកំហែង Goldoson ថាជា Android/Goldoson និងការពារអ្នកប្រើប្រាស់ពីការគំរាមកំហែងបែបនេះ រួមជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងផ្សេងទៀត។

ទិន្ន័យ ឬព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមេរោគ Goldoson អាចប្រមូលពីឧបករណ៍ដែលឆ្លងមេរោគរួមមាន  ឧបករណ៍ភ្ជាប់វ៉ាយហ្វាយ  ឧបករណ៍ភ្ជាប់ប៊្លូធូស ទីតាំង GPS របស់អ្នកប្រើប្រាស់  ប្រវត្តិទីតាំង  អាសយដ្ឋាន MAC នៃប៊្លូធូសនៅជិត  អាសយដ្ឋាន MAC នៃ Wi-Fi នៅក្បែរនោះ។ លើសពីនេះ មេរោគ Goldson មិនត្រឹមតែអាចជ្រៀតចូលឧបករណ៍របស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែមេរោគនេះថែមទាំងអាចធ្វើការក្លែងបន្លំការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។ មេរោគអាចចុចលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅផ្ទៃខាងក្រោយដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកខាតបង់ពេលវេលា ថវិកា និងដំណើរការឧបករណ៍។

កម្មវិធីដែលឆ្លងមេរោគទាំងនោះមាន៖

-កម្មវិធី L.POINT with L.PAY (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០លាននាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី  Swipe Brick Breaker (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០លាននាក់ និងត្រូវលុបចេញ)

-កម្មវិធី Money Manager Expense & Budget (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០លាននាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី TMAP – 대리,주차,전기차 충전,킥보 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០លាននាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី 롯데시네마 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០លាននាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី 지니뮤직 – genie (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០លាននាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី 컬쳐랜드[컬쳐캐쉬] (មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥លាននាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី GOM Player (មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥លាននាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី 메가박스(Megabox) (មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥លាននាក់ និងត្រូវលុបចេញ)

-កម្មវិធី  LIVE Score, Real-Time Score (មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥លាននាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី Pikicast (មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥លាននាក់ និងត្រូវលុបចេញ)

-កម្មវិធី Compass 9: Smart Compass (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចេញ)

-កម្មវិធី GOM Audio – Music, Sync lyrics (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី  곰TV – All About Video (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី 전역일 계산기 디데이 곰신톡–군인 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 아이템매니아 – 게임 아이템 거래 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី LOTTE WORLD Magicpass (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី Bounce Brick Breaker (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី Infinite Slice  (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 나홀로 노래방–쉽게 찾아 이용하는 Slice  (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី SomNote – Beautiful note app (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី Korea Subway Info : Metroid (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី GOODTV다번역성경찬송 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 해피스크린 – 해피포인트를 모으 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី UBhind: Mobile Tracker Manager (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 스피드 운전면허 필기시험 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១លាននាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 이상형 월드컵 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥០០ពាន់នាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី CU편의점택배 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥០០ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 캣메라 [순정 무음카메라]  (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០០ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 컬쳐플러스:컬쳐랜드 혜택 더하기(មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០០ ពាន់នាក់ និងត្រូវបច្ចុបន្នភាព)

-កម្មវិធី 창문닫아요(미세/초미세먼지/WHO (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០០ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 롯데월드타워 서울스카이 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០០ ពាន់នាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុបន្នភាព)

-កម្មវិធី Snake Ball Lover (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០០ ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 게토(geto) – PC방 게이머 필수 앱 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០០ ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 기억메모 – 심플해서 더 좋은 메모장 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០០ ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី Money Manager (Remove Ads) (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០០ ពាន់នាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី Inssaticon – Cute Emoticons, K (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០០ ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 클라우드런처 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០០ ពាន់នាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី 작은영화관 (មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥០ ពាន់នាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី 매표소–뮤지컬문화공연 예매& ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥០ ពាន់នាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី 롯데월드 아쿠아리움 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥០ពាន់នាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី 롯데 워터파크 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥០ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី T map for KT, LGU+ ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥០ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 숫자 뽑기 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥០ពាន់នាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី 로더(Loader) – 효과음 다운로드 앱 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី GOM Audio Plus – Music, Sync l ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០ពាន់នាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី Swipe Brick Breaker 2 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 안심해 – 안심귀가 프로젝트 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 판타홀릭 – 아이돌 SNS 앱 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 씨네큐브​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥ពាន់នាក់ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)

-កម្មវិធី TNT ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 베스트케어–위험한 전자기장 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ១ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី InfinitySolitaire ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ១ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 안심해 : 안심지도  ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ១ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 노티아이 for 소상공인 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ១ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី TDI News – 최초 데이터 뉴스 앱 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ១ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 눈팅 – 여자들의 커뮤니티 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥ពាន់នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 팅서치 TingSearch ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥០នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 츄스틱 : 크리샤츄 Fantastic  ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ៥០នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

-កម្មវិធី 연하구곡 ​(មានការទាញយកមិនតិចជាង ១០នាក់ និងត្រូវលុបចោល)

មេរោគ Goldoson ជ្រៀតចូលហាងកម្មវិធី Android ជាច្រើន ជាមួយនឹងការទាញយកច្រើនជាង១០០លានដងនៅលើហាង Google Play តែមួយ។ ហាងកម្មវិធីមួយទៀត ដែលជាហាងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េ មានការដំឡើងប្រមាណជា ៨លានដង។ អ្នក​ប្រើប្រាស់​ត្រូវ​តែ​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ននៅ​ពេល​កំពុង​ទាញ​យក​កម្មវិធី​ពី​ប្រភព​ដែល​មិន​ស្គាល់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here