កំហុសឆ្គងដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Amazon FreeRTOS IoT Operating System

0

អ្នកស្រាវជ្រាវសុវត្ថិភាពម្នាក់រកឃើញនូវកំហុសឆ្គងដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដ៏ពេញនិយម FreeRTOS ហើយវាឆ្លងទៅកាន់ឧបករណ៍ IoT និងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗជាច្រើនដែលហេគឃ័រអាចវាយប្រហារបាន។

FreeRTOS គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ open source real-time operating system (RTOS) សម្រាប់ embedded systems ដែលបង្កប់នៅលើ 40 microcontrollers ដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យ IoT អាវកាស វេជ្ជសាស្រ្ត ឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្ត និងជាច្រើនទៀត។ RTOS ដំណើរការនូវកម្មវិធីដែលមានភាពជឿជាក់បំផុត។

កាលពីឆ្នាំមុននេះ គម្រោងនៃ FreeRTOS project គឺត្រូវគ្រប់គ្រងរៀបចំដោយ Amazon ដែលធ្វើការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Amazon FreeRTOS (a:FreeRTOS) IoT operating system សម្រាប់ microcontrollers តាមរយៈការ Upgrade ទៅលើ FreeRTOS kernel និងសមាសភាគជាច្រើនទៀត។ Amazon ធ្វើការពង្រឹងទៅលើមុខងារនៃ FreeRTOS​តាមរយៈការបន្ថែមនូវ Modules ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពនៃការតភ្ជបា់ ការទ្រទ្រង់ទៅលើ AWS cloud និងជាច្រើនទៀត។

ក្រៅពី Amazon នេះ WITTENSTEIN high integrity systems (WHIS) ក៏ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ FreeRTOS— ចំនួនពីរប្រភេទគឺប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម FreeRTOS ដែលមានឈ្មោះហៅថា WHIS OpenRTOS និងមួយទៀតសម្រាប់ផ្នែកសុវត្ថិភាពហៅថា SafeRTOS ។

លោក Ori Karliner អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសុវត្ថិភាពមកពី Zimperium Security Labs (zLabs) រកឃើញនូវកំហុសឆ្គងចំនួន 13 នៅក្នុង FreeRTOS’s TCP/IP stack ដែលឆ្លងទៅកាន់ប្រភេទនេះដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយ Amazon និង WHIS នោះដូចជា៖

កំហុសឆ្គងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការវាយប្រហារទៅលើម៉ាស៊ីនគោលដៅ ការទម្លាយនូវព័ត៌មានចេញពីម៉េមូរីរបស់វ ការបញ្ជាកូដពីចម្ងាយ និងការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទៅលើម៉ាស៊ីននេះ។ តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវនោះ កំហុសឆ្គងនេះឆ្លងនៅលើ FreeRTOS versions ទៅកាន់ 10.0.1 (FreeRTOS+TCP) , AWS FreeRTOS versions ទៅដល់ 1.3.1 និង WHIS OpenRTOS និង SafeRTOS៕

ប្រភព៖

https://thehackernews.com/2018/10/amazon-freertos-iot-os.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here