ក្រុមហ៊ុន Microsoft បញ្ចេញការអាប់ដេតសុវត្ថិភាពបន្ទាន់ជួសជុលចំនុចខ្សោយ Zero Day ក្នុង Internet Explorer

0

១.ព័ត៌មានទូទៅ

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបញ្ចេញការអាត់ដេតសុវត្ថិភាព (Security Updates) ដែលមានលេខសំគាតល់ (CVE-2018-8653)ដែលរងប៉ះពាល់នៅលើកម្មវិធី Internet Explorer ដែលការអាប់ដេតនេះចាត់ទុកថាធ្ងន់ធ្ងរបំផុត “critical” ហើយអ្នកវាយប្រហារអាចធ្វើការបញ្ជារដំណើរការកូដពីចម្ងាយតាមរយៈចំនុចខ្សោយនេះ។

២.ផលិតផលដែលរងផលប៉ះពាល់

Internet Explorer 11

 • Windows 10 Version 1703 for 32-bit Systems (KB4483230)
 • Windows 10 Version 1703 for x64-based Systems (KB4483230)
 • Windows 10 Version 1803 for 32-bit Systems (KB4483234)
 • Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems (KB4483234)
 • Windows 10 Version 1803 for ARM64-based Systems (KB4483234)
 • Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems (KB4483235)
 • Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems (KB4483235)
 • Windows 10 Version 1809 for ARM64-based Systems (KB4483235)
 • Windows Server 2019 (KB4483235)
 • Windows 10 Version 1709 for 32-bit Systems (KB4483232)
 • Windows 10 Version 1709 for 64-based Systems (KB4483232)
 • Windows 10 Version 1709 for ARM64-based Systems (KB4483232)
 • Windows 10 for 32-bit Systems (KB4483228)
 • Windows 10 for x64-based Systems (KB4483228)
 • Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems (KB4483229)
 • Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems (KB4483229)
 • Windows Server 2016 (KB4483229)
 • Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 (KB4483187)
 • Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 (KB4483187)
 • Windows 8.1 for 32-bit systems (KB4483187)
 • Windows 8.1 for x64-based systems (KB4483187)
 • Windows RT 8.1 (KB4483187)
 • Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (KB4483187)
 • Windows Server 2012 R2 (KB4483187)

Internet Explorer 10

 • Windows Server 2012 (KB4483187)

Internet Explorer 9

 • Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (KB4483187)
 • Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (KB4483187)

៣.ផលវិបាក

ការវាយប្រហារដោយជោគជ័យទៅលើចំនុចខ្សោយទាំងនោះ អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការដំណើរការនូវកូដនានាពីចម្ងាយ ហើយធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើម៉ាស៊ីនទាំងនោះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមិនអនុញ្ញាតនានា ដោយរួមមានការតំឡើងកម្មវិធី បង្កើតនូវគណនីអភិបាលផ្សេងទៀត និងការបើក ផ្លាស់ប្តូរ ឬលប់ទិន្នន័យនានា។

៤.អនុសាសន៍ណែនាំ

អ្នកប្រើប្រាស់ និងអភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធត្រូវតែធ្វើការអាប់ដេតជាបន្ទាន់ទៅលើការចេញផ្សាយនេះ។

 • សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 64-bit 1803 (April 2018) សូមអាប់ដេតតាមតំណរយៈលេខកូដនេះ KB4483234.
 • សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 64-bit 1809 (October 2018) សូមអាប់ដេតតាមតំណរយៈលេខកូដនេះ KB4483235.
 • សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 64-bit 1709 (October 2017), សូមអាប់ដេតតាមតំណរយៈលេខកូដនេះ KB4483232.
 • សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8.1 for x64-based systems និង Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1  សូមអាប់ដេតតាមតំណរយៈលេខកូដនេះ KB4483187.

ព័ត៌មានលំអិតពាក់ព័ន្ធ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here