ចំនុចខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុង WordPress

0

១. ព័ត៌មានទូទៅ

អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានមកពី RIPS Technologies GmbH បានរកឃើញនូវចំនុច ខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវេបសាយឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពកូដចំហរ (open-source) ដែលយើងស្គាល់ថា WordPress ។

អ្នកវាយប្រហារ ឬក៏អ្នកនិពន្ធដែលមានសិទ្ធិជា “author” ឬក៏គណនីដែលមានសិទ្ធិខ្ពស់ជាងនេះ អាចធ្វើការវាយលុក​ចូល​ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ​ WordPress ដោយប្រើប្រាស់ចំនុចខ្សោយពីរបញ្ចូលគ្នាគឺ Path Traversal និង Local File Inclusion ដែលអាចឈានទៅដល់ការដំណើរការកូដពីចំងាយ (Remote Code Execution) បាន។

២. កំណែ ឬជំនាន់ដែលរងគ្រោះ

អ្នកដែលប្រើប្រាស់ WordPress កំណែទី 5.0.2 ឬក្រោមនេះ

កំណត់សំគាល់ៈ ការជួសជុលកំហុសឆ្គងនៅក្នុងកំណែ WordPress 4.9.9 និង 5.0.1 គឺបានបង្កាមិនឲ្យមានការវាយលុក​ទៅលើចំនុចខ្សោយទាំងពីរនេះ។​ ក៏ប៉ុន្តែ ចំនុចខ្សោយ Path Traversal នៅតែអាចវាយលុកបានដដែលបើសិនជាមាន​ plugins ដទៃទៀតត្រូវបានតម្លើង ហើយមានគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវទៅលើ Post Meta។

៣. ផលប៉ៈពាល់

ការវាយលុកដោយជោគជ័យ នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការដំណើរការកូដពីចម្ងាយ ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុង​ទៅលើវេបសាយដំណើរការដោយ WordPress។

៤. ដំណោះស្រាយ

អភិបាលគ្រប់គ្រងវេបសាយត្រូវធ្វើការអាប់ដេតទៅកាន់កំណែចុងក្រោយ Version 5.0.3 ជាបន្ទាន់ ហើយតាមដានបន្តដើម្បីធ្វើការអាប់ដេត ទៅលើកំណែថ្មី WordPress ដែលនឹងធ្វើការជួសជុលទៅលើចំនុចខ្សោយទាំងនេះ។

៥. វេបសាយពាក់ព័ន្ធ

https://blog.ripstech.com/2019/wordpress-image-remote-code-execution/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here