ក្រុមហ៊ុន Tesla ផ្តល់រថយន្ត EV Model 3 ជាច្រើនគ្រឿងជាទឹកប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមដល់ក្រុមហេគឃ័រ

0

Amat Cama និង Richard Zhu ជាក្រុមហេគឃរ័ដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង hacking Pwn2Own 2019 ដែលរៀបចំដោយ Zero Day Initiative (ZDI) របស់ Trend Micro និងភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុង ក្របខ័ណ្ឌរថយន្ត និងធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកផលិតរថយន្តអេឡិចត្រូនិក (EV) រថយន្ត Tesla Model 3 និងទទួលប្រាក់រង្វាន់ជាសាច់ចំនួន 35.000 ដុល្លារ។

ពួកហេគឃរ័ ផ្តោតលើ ក្របខ័ណ្ឌព័ត៌មានទាក់ទងនឹងម៉ូដែល Tesla Model 3 និងប្រើប្រាស់ “JIT bug in renderer” ដើម្បី គ្រប់គ្រងលើក្របខ័ណ្ឌ។  ក្នុងកំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ក្រុមហ៊ុន ផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារទៅឱ្យពួកហេគឃរ័ទាំងនោះដែលរកឃើញភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុង ក្របខ័ណ្ឌរបស់ខ្លួន ហើយក្រុមហ៊ុនផលិត EV មានភាពរហ័សរហួនដើម្បីដោះស្រាយភាពងាយ រងគ្រោះទាំងនោះ។

លោក David Lau អនុប្រធានផ្នែកលក់យានយន្តនៅក្រុមហ៊ុន Tesla និយាយថា ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់របស់យើងក្នុងឆ្នាំ 2014 យើងបង្កើនការវិនិយោគរបស់ យើងជាបន្តបន្ទាប់ជាដៃគូ ជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខដើម្បីធានាថាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla តែងតែទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីគំនិតភ្លឺច្បាស់នៅក្នុងសហគមន៍។ លោកបន្ថែមថា “យើងអភិវឌ្ឍ រថយន្តរបស់យើងជាមួយនឹងស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃសុវត្ថិភាពនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ហើយ ការងាររបស់យើងជាមួយសហគមន៍ស្រាវជ្រាវសន្តិសុខគឺមានតម្លៃចំពោះយើង។

ចាប់តាំងពីការចាប់ ផ្តើមកម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់របស់យើងក្នុងឆ្នាំ 2014 ជាលើកដំបូងដើម្បីរួមបញ្ចូលយានយន្តដែល ប្រើប្រាស់ យើងបន្តបង្កើនការវិនិយោគរបស់យើងទៅជាដៃគូជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខដើម្បី ធានាថាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla តែងតែទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីគំនិតថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍។ យើងទន្ទឹងរង់ចាំរៀន និងផ្តល់រង្វាន់ដល់ការងារដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុង Pwn2Own ដូច្នេះយើងអាចបន្តធ្វើឱ្យ ប្រសើរឡើងនូវផលិតផល និងវិធីសាស្រ្តរបស់យើងក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធដែលមានសុវត្ថិភាព។

ប្រភព៖

http://www.ehackingnews.com/2019/03/tesla-gives-away-ev-maker-model-3-cars.html

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here