អតិថិជនប្រហែលចំនួន ៧.៧លាននាក់របស់ក្រុមហ៊ុន LabCorp រងផលប៉ះពាល់ពីបែកធ្លាយទិន្ន័យ

0

ព័ត៌មានបែកធ្លាយរួមមាននាម ត្រកូល ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាស័យដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ កាលបរិច្ឆេទ  សេវា និងព័ត៌មានតុល្យភាពរបស់អតិថិជន។ កាតឥណទាន និងព័ត៌មានធនាគារផ្សេងទៀតក៏រងផលប៉ះពាល់។ មន្ទីរពិសោធន៍ ក្រុមហ៊ុន LabCorp បង្ហាញឱ្យដឹងថា ទិន្នន័យដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អតិថិជនចំនួនប្រហែល ៧,៧ លាននាក់រងផលប៉ះពាល់ពីការបំពានដ៏ធំមួយដែលកើតឡើងក្នុងក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំទីបីរបស់ខ្លួនឈ្មោះ American Medical Collection Agency (AMCA) ។

ក្រុមហ៊ុនដដែលក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការបែកធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនមានចំនួនជិត ១១,៩ លាននាក់របស់ Quest Diagnostics ដោយសារតែមានការសម្របសម្រួលគេហទំព័រទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺរណេត។

រឿងសំខាន់

ឯកសាររៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន LabCorp ទៅកាន់គណៈកម្មការមូលបត្រសហរដ្ឋអាមេរិក (SEC) បង្ហាញពីសកម្មភាពដែលគ្មានការអនុញ្ញាតលើទំព័របង់ប្រាក់ចន្លោះថ្ងៃទី១ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ និងថ្ងៃទី៣០ ខែមីនាឆ្នាំ២០១៩ ដែលនាំឱ្យមានការបំពាន។ ក្រុមហ៊ុន LabCorp និយាយថា ព័ត៌មានបែកធ្លាយរួមមាននាមត្រកូល និងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើ តអាស័យដ្ឋា នលេខទូរស័ព្ទ កាលបរិច្ឆេទ  សេវា និងព័ត៌មានតុល្យភាពរបស់អតិថិជន។ កាតឥណទាន ឬព័ត៌មានធនាគារដែលអតិថិជនប្រ​គល់ទៅក្រុមហ៊ុន AMCA ក៏ទំនងជាត្រូវរងផលប៉ះពាល់។  ក្រុមហ៊ុននេះក៏ប្រាប់ផងដែរថា ក្រុមហ៊ុន AMCA កំពុងផ្ញើការជូនដំណឹងទៅអតិថិជនរបស់ក្រុម LabCorp ចំនួនច្រើនជាង ២០០, ០០០ នាក់ ដែលរងផលប៉ះពាល់លើព័ត៌មានធនាគារ។

លេខសន្តិសុខសង្គមមិនរងផលប៉ះពាល់ទេ

ពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន LabCorp បង្ហាញថា ព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាលេខសន្តិសុខសង្គមមិនរងផលប៉ះពាល់ពីការបំពានរំលោភនោះទេ។ ” ក្រុមហ៊ុន LabCorp ពុំផ្តល់ការធ្វើតេស្ត  លទ្ធផលលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍ ឬព័ត៌មានវិនិច្ឆ័យដល់ក្រុមហ៊ុន AMCA ទេ។ ក្រុមហ៊ុន AMCA ណែនាំឱ្យក្រុមហ៊ុន LabCorp ថា  ក្រុមហ៊ុនពុំគួររក្សាទុកលេខសន្តិសុខសង្គម និងព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាទេ។ ក្រុមហ៊ុនប្រាប់ថា ក្រុមហ៊ុន LabCorp កំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន AMCA ដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីឧបទ្ទវហេតុក៏ដូចជាក្នុងការចាត់វិធានការសមស្របទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍នេះ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://cyware.com/news/around-77-million-labcorp-customers-impacted-from-amca-data-breach-c3edd754

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here