ក្រុមហេគឃ័រវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធប្រលងថ្នាក់ជាតិរបស់រុស្សីអស់រយៈពេល ២​ ថ្ងៃ

0

ថ្ងៃប្រឡងជាប់រដ្ឋគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី 11 នៃសាលារៀនរុស្ស៊ី។ ជីវិត នាពេលអនាគតរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការប្រឡង។ វាធ្វើឲ្យពួកហេគឃរ័ចង់មាន ឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងចុងក្រោយនេះ។ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអប់រំ និងវិទ្យាសាស្រ្ត សហព័ន្ធរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺរណិតលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៃការប្រឡងរដ្ឋឯកភាព (USE)។

យោងតាមនាយកដ្ឋានឱ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាម DDoS ទៅលើម៉ាស៊ីនមេដែល មានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានត្រូវកត់ត្រាទុក។ ការវាយប្រហារលើកដំបូងត្រូវកត់ត្រានៅថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា បន្ទាប់ពីការប្រឡងប្រវត្តិសាស្ត្រ និងគីមីសាស្ត្រ ហើយបន្ទាប់មកពួកហេគឃរ័វាយប្រហារ ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់។ យោងតាមលោក Sergey Kravtsov ប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់ គ្រងវិទ្យាសាស្រ្តរបស់សហព័ន្ធអោយដឹងថាពួកហេគឃរ័ព្យាយាមបិទប្រព័ន្ធនាយកដ្ឋាននេះ ប៉ុន្តែអ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងការងាររបស់ម៉ាស៊ីនមេ និងផ្តល់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់។  វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាការវាយប្រហារបែបនេះត្រូវអនុវត្តដើម្បីផ្ទុកម៉ាស៊ីនមេ និងធ្វើ ឱ្យវាមិនអាចប្រើដោយការផ្ញើសំណើមួយចំនួនធំ។

គេដឹងថាការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺរណិតមិននាំឱ្យមានបញ្ហាសម្រាប់អ្នករៀបចំ និងនិស្សិតបញ្ចប់ការ សិក្សាទេ។ ពួកហេគឃរ័ជ្រើសរើសយកពេលវេលានៃការវាយប្រហារដោយមិនជោគជ័យ នៅពេលដែលសិស្សប្រឡងជាប់រួចហើយ។ ជាសំណាងល្អការវាយប្រហាររបស់ពួកហេគឃរ័ មិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃលទ្ធផលរបស់ USE ទេ។ ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដឹងអំពី ឧបទ្ទវហេតុនេះ។ ឥឡូវនេះពួកគេកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលរៀបចំការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងអប់រំរុស្ស៊ី។ ការប្រឡងនៅឆ្នាំនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា។ នៅពេលនេះ មានឱកាសមួយដែលការវាយប្រហារបែបនេះនឹងត្រូវធ្វើម្តងទៀត។

នាយកដ្ឋានរាយការណ៍ថាវា ត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ពួកគេ ហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការបរាជ័យណាមួយឡើយ។ ការពិតគួរ អោយចាប់អារម្មណ៍មួយគឺកាលពីឆ្នាំមុននៅថ្ងៃដំបូងនៃ USE ថ្ងៃទី 29 ខែឧសភា ពួកហេគឃរ័ វាយប្រហារគេហទំព័រដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើអ៊ីនធឺរណិតនៃការប្រឡង។ យោងតាមលោក Lyubov Dukhanin អនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការអប់រំ និងវិទ្យាសាស្រ្តនៃក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ឱ្យដឹងថាប្រព័ន្ធ USE មានការការពារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃការប្រឡង។ គាត់បន្ថែម ថាវាគឺជាការវាយប្រហារលើកដំបូងនៅលើគេហទំព័រដែលគ្រប់គ្រងការប្រឡងរដ្ឋ។

ប្រភព៖

https://www.ehackingnews.com/2019/06/hackers-attacked-russian-state-exam.html

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here