ភាពងាយរងគ្រោះជាច្រើនបានរកឃើញនៅក្នុងកម្មវិធី Web Applications And Servers របស់ Huawei

0

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពី Swascan បានរកឃើញកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ IT របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលភាពងាយរងគ្រោះសំខាន់ដែលប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធី web applications and servers របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរៀបរាប់ការរកឃើញរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្លក់ថា។

អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញភាពងាយរងគ្រោះជាច្រើនដែលអាចប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ។ ដូចដែលបានថ្លែងនៅក្នុងកំណត់ហេតុប្លក់របស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលពួកគេមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីភាពងាយរងគ្រោះនោះពួកគេបានប្រាប់ពីកំហុសឆ្គងដែលពួកគេបានរកឃើញតាមរយៈប្រភេទ CWE ។  ដូចដែលបានរាយការណ៍ពួកគេបានរកឃើញភាពងាយរងគ្រោះសំខាន់ៗចំនួនបីដែលប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធី web applications and servers របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ។

នៅពេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ភាពងាយរងគ្រោះទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការគាំងប្រព័ន្ធការប្រតិបត្តិ ពាក្យសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវ និងហានិភ័យផ្សេងទៀត។ នៅពេលរកឃើញភាពងាយរងគ្រោះនេះក្រុម Swascan បានមកជួប Huawei ដើម្បីរាយការណ៍ពីបញ្ហានេះ។ ដូចដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីមុនជាមួយ Lenovo, Microsoft និង Adobe ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមិនមានបញ្ហាលំបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះទេ។ ដូចដែលបានអធិប្បាយដោយ Pierguido Iezzi, សហស្ថាបនិក Swascan លោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងអ្នកជំនាញការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិត។

ប្រភព ៖

https://latesthackingnews.com/2019/07/09/numerous-vulnerabilities-found-in-huawei-web-applications-and-servers/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here