ប៉ូលិស Interpol ចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំរបស់ក្រុម SilverTerrier BEC

0

បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល 1 ឆ្នាំរបស់ប៉ូលិស Interpol និងក្រុមហ៊ុនសាយប័រជាច្រើន កងកម្លាំងប៉ូលិសរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានចាប់ខ្លួនមដឹកនាំរបស់ក្រុម SilverTerrier ឬ TMT ។ ប្រតិបត្តិការអនុវត្តន៍ច្បាប់នេះគឺមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារប៉ូលិសជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះ ហើយនេះគឺជាស្វែងរក និងការចាប់ខ្លួនសមាជិកជាច្រើនទៀតរបស់ក្រុម SilverTerrier នេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here