កម្មវិធីរបស់ Android ចំនួន 28+ ដែលផ្ទុកមេរោគមានការទាញយកចំនួន 10 លានដងពី Play Store

0

កម្មវិធី Android ចំនួន 30 ដែលមានការទាញយកកើនឡើងជិត 10 លានត្រូវបានរកឃើញនៅលើ Google Play Store មានផ្ទុកមេរោគ adware ។

Dr.Web បាននិយាយថាកម្មវិធីទាំងនោះមានដូចជា កម្មវិធីកែរូបភាព, ក្តាចុច, កម្មវិធីតេទូរស័ព្ទ កម្មវិធីប្រមូលផ្តុំផ្ទាំងរូបភាព និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត” ។

ខណៈពេលដែលកម្មវិធីទាំងនោះកំពុងក្លែងបន្លំជាកម្មវិធីត្រឹមត្រូវ ហើយដំណើរការក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយ ដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលរំខាន។

ឈ្មោះកម្មវិធីដែលមានផ្ទូកមេរោគ៖

Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist)

Photo Editor: Retouch & Cutout (de.nineergysh.quickarttwo)

Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine)

Photo Editor – Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea)

Photo Editor & Background Eraser (de.photoground.twentysixshot)

Photo & Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine)

Photo Editor – Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx)

Photo Filters & Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll)

Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife)

Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor)

Emoji Keyboard: Stickers & GIF (gb.crazykey.sevenboard)

Neon Theme Keyboard (com.neonthemekeyboard.app)

Neon Theme – Android Keyboard (com.androidneonkeyboard.app)

Cashe Cleaner (com.cachecleanereasytool.app)

Fancy Charging (com.fancyanimatedbattery.app)

FastCleaner: Cashe Cleaner (com.fastcleanercashecleaner.app)

Call Skins – Caller Themes (com.rockskinthemes.app)

Funny Caller (com.funnycallercustomtheme.app)

CallMe Phone Themes (com.callercallwallpaper.app)

InCall: Contact Background (com.mycallcustomcallscrean.app)

MyCall – Call Personalization (com.mycallcallpersonalization.app)

Caller Theme (com.caller.theme.slow)

Caller Theme (com.callertheme.firstref)

Funny Wallpapers – Live Screen (com.funnywallpapaerslive.app)

4K Wallpapers Auto Changer (de.andromo.ssfiftylivesixcc)

NewScrean: 4D Wallpapers (com.newscrean4dwallpapers.app)

Stock Wallpapers & Backgrounds (de.stockeighty.onewallpapers)

Notes – reminders and lists (com.notesreminderslists.app)

ប្រភព ថ្ងៃទី២៩ ខែ០៧ ឆ្នាំ២០២២

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here