ចំនុចខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំនួន ២០ របស់ផលិតផល Microsoft ប្រចាំខែកុម្ភះ ២០១៩

0

១.ព័ត៌មានទូទៅ

ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វបានធ្វើការចេញផ្សាយនូវបញ្ជីចំនុចខ្សោយចំនួន ​៧៤ ដែលមានផលប៉ៈពាល់ទៅដល់ផលិតផលរបស់ខ្លួន ដែលក្នុងចំនោមនោះមាន ២០ចំនុច ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។

ការវាយលុកដោយជោគជ័យទៅលើចំនុចខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរទាំង២០ នេះ អាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំណើរការកូដពីចំងាយ (remote code) ដោយហេគឃ័រ។ ចំនុចខ្សោយទាំង២០នោះ មានដូចតទៅៈ

 • CVE-2019-0590, CVE-2019-0591, CVE-2019-0593, CVE-2019-0605, CVE-2019-0607, CVE-2019-0640 ចំនុចខ្សោយនេះកើតមាននៅពេលដែល scripting engine ធ្វើការជាមួយនឹង objects ក្នុងអង្គចងចាំ។ ចំនុចខ្សោយមួយនេះ អាចអនុញ្ញាតឲ្យ មានការវាយលុកទៅលើអង្គចងចាំ ដែលអាចដំណើរការកូដនានាក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់
 • CVE-2019-0594, CVE-2019-0604 ចំនុចខ្សោយនេះកើតមាននៅពេលដែលកម្មវិធី​ Microsoft SharePoint បរាជ័យក្នុង ការពិនិត្យមើលកូដនៃកញ្ចប់កម្មវិធី ។ ចំនុចខ្សោយមួយនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យអោយអ្នកវាយប្រហារអនុវត្តកូតដើម្បីធ្វើការវា ប្រហារកម្មវិធី SharePoint និងគណនីម៉ាស៊ីនមេបម្រើ SharePoint។
 • CVE-2019-0618, CVE-2019-0662 ចំនុចខ្សោយនេះកើតមាននៅពេលដែល Windows Graphics Device Interface ចំនុចខ្សោយមួយ នេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យ អោយអ្នកវាយប្រហារអនុវត្តកូតដើម្បីធ្វើការវាប្រហារព្រមទាំងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រង នៅក្នុងCompute ដែលមានសិទ្ធ ស្មើរហ្នឹងអ្នកបច្ចេកទេស( administrative user)
 • CVE-2019-0626 ចំនុចខ្សោយនេះកើតមាននៅលើ Windows Server DHCP នៅពេលដែលអ្នកវាយប្រហារផ្ញើរកញ្ចប់ជាក់ លាក់ទៅអោយម៉ាស៊ីនមេ DHCP Server ។ ចំនុចខ្សោយមួយនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យអោយអ្នកវាយប្រហារអនុវត្តកូតដើម្បីធ្វើការវា ប្រហារទៅលើម៉ាស៊ីនមេ DHCP Server ។
 • CVE-2019-0634 ចំនុចខ្សោយនេះកើតមាននៅពេលដែល Microsoft Edge ចំនុចខ្សោយមួយនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យ អោយអ្នកវាយប្រហារអនុវត្តកូតដើម្បីធ្វើការវាប្រហារព្រមទាំងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងCompute ដែលមានសិទ្ធ ស្មើរហ្នឹងអ្នកបច្ចេកទេស( administrative user)

សម្រាប់បញ្ជីលំអិតនៃចំនុចខ្សោយទាំង៧៤ ដែលបញ្ចេញដោយម៉ៃក្រូសូហ្វសូមចូលទៅកាន់:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

 

.ផលិតផលម៉ៃក្រូសូហ្វដែលរងផលប៉ៈពាល់

 • Adobe Flash Player
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
 • ChakraCore
 • .NET Framework
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Visual Studio
 • Azure IoT SDK
 • Microsoft Dynamics
 • Team Foundation Server
 • Visual Studio Code

៣.ផលវិបាក

ការវាយប្រហារដោយជោគជ័យទៅលើចំនុចខ្សោយទាំងនោះ អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការដំណើរការនូវកូដនានាពីចម្ងាយ ហើយធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើម៉ាស៊ីនទាំងនោះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមិនអនុញ្ញាតនានា ដោយរួមមានការតំឡើងកម្មវិធី បង្កើតនូវគណនីអភិបាលផ្សេងទៀត និងការបើក ផ្លាស់ប្តូរ ឬលប់ទិន្នន័យនានា។

៤.អនុសាសន៍ណែនាំ

អ្នកប្រើប្រាស់ និងអភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធត្រូវតែធ្វើការអាប់ដេតជាបន្ទាន់។

៥.ព័ត៌មានលំអិតពាក់ព័ន្ធ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here