ការប្រមូលផ្តុំនៃបញ្ជី Google Dorks សម្រាប់ SQL Injection – SQL Dorks 2019

0

ក្រុមហ៊ុន Google ជួយអ្នកជាមួយ Google Dorks ដើម្បីស្វែងរកគេហទំព័រដែលងាយរងគ្រោះ ដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់លទ្ធផលស្វែងរក Google ។ នេះគឺជាការប្រមូលថ្មីបំផុតរបស់ Google SQL dorks ។​មនុស្សជាងមួយលាននាក់ធ្វើការស្វែងរក​ google dorks សម្រាប់គោលបំណង​ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់សំណួរមូលដ្ឋានទិន្នន័យ អ៊ីម៉ែលនិង SQL។ ​ការចាក់បញ្ចូល SQL គឺជាបច្ចេក​ទេសដែលអ្នកវាយប្រហារអនុវត្តចូលដំណើរការមិនត្រឹមត្រូវនិងចាក់ពាក្យបញ្ជា SQL តាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត​ដែលប្រតិបត្តិក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យកម្មវិធីខាងក្រោយ។

វាមានភាពងាយស្រួលនិងអ្វីដែលយើងត្រូវការគឹប្រើប្រតិបត្តិករកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរក Google និងដើម្បីកំណត់ទីតាំងលទ្ធផលជាមួយនឹងបណ្តាញ។ ការចាក់ SQL នៅបច្ចុប្បន្ន កំពុងស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី ១ លើតារាង OWASP កំពូលទាំង១០ ដែលមានន័យថា វាទទួល ខុសត្រូវចំពោះការលាតត្រដាងព័ត៌មានសាធារណៈនិងការបំពានផ្នែកសន្តិសុខ។ ជាមួយ​នឹងប្រតិបត្តិករកម្រិតខ្ពស់អ្នកអាចរកឃើញភាពងាយរងគ្រោះជាក់លាក់ក្នុងបណ្ដាញកម្មវិធី ។ ប្រសិនបើគេហទំព័រងាយរងការវាយប្រហារនោះ វាអាចកំណត់ទីតាំងលុកចូលក្នុងទំព័រ កញ្ចប់ឯកសារឯកជន ភាពងាយរងគ្រោះរបស់ម៉ាស៊ីនមេ ​និងឯកសារដែលមានព័ត៌មាន​បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចូល។

SQL ដែលគំរាមកំហែង

  • ការវាយប្រហារ DOS
  • Tamper Data Base records
  • Privilege Escalation
  • Identity Spoofing
  • Data Disclosure

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/latest-google-sql-dorks/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here