ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សជិត1ពាន់លាននាក់ត្រូវគេហេគចូល

0

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សជិត 1 ពាន់លាននាក់ត្រូវរំលោភបំពានដោយក្រុមហ៊ុនងងឹតដែល មិនអាចដោះស្រាយចាប់តាំងពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងមក។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យមានអាស័យ ដ្ឋានអ៊ីម៉ែលប្រហែល 982 លាននាក់។

នេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាចជា “មូលដ្ឋានទិន្នន័យ អ៊ីម៉ែលធំបំផុត និងទូលំទូលាយបំផុត” ការរំលោភដែលមិនធ្លាប់មាន។ បំណែកនៃព័ត៌មានដែលត្រូវ សម្របសម្រួលរួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះ ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និយោជក ពត៌មានលំអិតគណនី ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងអាសយដ្ឋានផ្ទះ។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យនេះបង្កើតឡើងដោយ Verifications.io ហើយវាមិនមានវិធានការសន្តិសុខណាមួយឡើយ។

ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារមួយដែលផ្តល់ សេវាសុពលភាពអ៊ីម៉ែលដល់ក្រុមហ៊ុនទីផ្សារមួយផ្សេងទៀត។ សេវានេះរួមមានការផ្ទៀងផ្ទាត់អាសយ ដ្ឋានអ៊ីម៉ែល។  ក្រុមហ៊ុនចុះផ្សាយគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយនេះត្រូវរកឃើញ ហើយពួកគេបដិសេធសំណើសុំយោបល់លើស្ថានភាពនេះ។ ហេតុផលនៅពីក្រោយការ hack នេះគឺមិនច្បាស់លាស់ខណៈដែលអ្នកគាំទ្រកំពុងរក្សាអនាមិករបស់ពួកគេដោយសារតែយុទ្ធវិធីគួរ អោយសង្ស័យដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដោយពួកគេដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។

ប្រភព៖

http://www.ehackingnews.com/2019/03/personal-data-of-almost-billion-people.html

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here