លេខសម្ងាត់អន់ជាងគេប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

0

SplashData បាន​បញ្ចេញ​នូវ​បញ្ជី​ថ្មី​ដែល​មាន​បង្ហាញ​អំពី​លេខ​សម្ងាត់​អន់​បំផុត​ទាំង ១០០ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៩ ដែល​លេខ​សម្ងាត់​ទាំង​នេះ​ងាយ​ស្រួល​ត្រូវ​គេ Hack បំផុត ហើយ​ក៏​មាន​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​ផង​ដែរ។

ខាង​ក្រោម​ជា​លេខ​សម្ងាត់​អន់​បំផុត​ទាំង ១០ ​ដែល​គេ​និយម​ប្រើ​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩ ៖

១. 123456

២. 123456789

៣. qwerty

៤. password

៥. 1234567

៦. 12345678

៧. 12345

៨. iloveyou

៩. 111111

១០. 123123

ហើយ​ក្រោម​នេះ​គឺ​ចំណាត់​ថ្នាក់​កាល​ឆ្នាំ ២០១៨ ៖

១. 123456

២. password

៣. 123456789

៤. 12345678

៥. 12345

៦. 111111

៧. 1234567

៨. sunshine

៩. qwerty

១០. iloveyou

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here