សាលារៀនក្នុងស្រុកជាច្រើនរបស់អាមេរិករងការវាយប្រហារដោយមេរោគ Ransomware

0

សាលារៀនក្នុងស្រុកជាច្រើនចំនួន ១១នៅអាមេរិក (មាន ២២៦ សាលា) រងការសម្របសម្រួលពីមេរោគចាប់តាំងពីចុងខែតុលានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រភព Armor។ ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ២០១៩ រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន Armor រាប់ចំនួនសាលារៀនសរុបចំនួន៧២ សាលា និង / ឬស្ថា    ប័នអប់រំនីមួយៗដែលរាយការណ៍ជាសាធារណៈថា សាលាទាំងនោះជាជនរងគ្រោះពីមេរោគលោះ។ ការវាយប្រហារទាំងនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សាលារៀនចំនួន ១០៣៩នៅទូទាំងប្រទេស។ ក្នុងចំណោមសាលារៀនចំនួន ១១ដែលរងការវាយប្រហារនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានតែសាលាចំនួនមួយប៉ុណ្ណោះដែលរាយការណ៍ថា បង់ថ្លៃលោះ​ប៉ុន្តែមិនដោះស្រាយបញ្ហា និងមានរាយការចំនួន៣បដិសេធថាមិនបង់ប្រាក់ និងមានចំនួន ៧មិនបង្ហាញថាពួកគេបង់ប្រាក់លោះ ឬអត់នោះទេ។

ប្រភព Armor រកឃើញអង្គការចំនួន២៦៩ ដែលប្រកាសជាសាធារណៈអំពីជនរងគ្រោះដោយគ្រឿងអលង្កានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។ ក្រុងនានានៅតែបន្តនាំមុខគេក្នុងបញ្ជីជនរងគ្រោះនៅចំនួន៨២ បន្ទាប់មកស្រុកនិង / ឬស្ថាប័នអប់រំចំនួន ៧២ បន្ទាប់មកអង្គការសុខភាពចំនួន៤៤ និងអ្នកផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងចំនួន១៨ ។ (MSPs) និង / ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មតាម Cloud។

សាលាចំនួន ១១ ដែឡរងការសម្របសម្រួលនៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលា៖

 • Wood County Schools, Parkersburg, West VA
 • Port Neches-Groves Independent School District, Port Neches, TX
 • Penn-Harris-Madison School Corporation, Mishawaka, IN
 • Livingston New Jersey School District, Livingston, NJ.
 • Chicopee Public Schools, Chicopee, MA
 • Claremont Unified School District, Claremont, CA
 • Sycamore School District 427, DeKalb, IL
 • Maine School Administrative District #6, Buxton, ME
 • Lincoln County, Brookhaven, MS
 • San Bernardino City Unified School District ,San Bernardino, CA
 • Las Cruces Public Schools, Las Cruces, NM

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here