ចំណុចរងគ្រោះ Cisco ASA DoS Vulnerability ត្រូវរងការបំពាន!

0

គេកត់សម្គាល់ឃើញថា មានការកេងប្រវ័ញ្ចលើភាពងាយរងគ្រោះជាសាធារណៈ នៅខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨។ ភាពងាយរងគ្រោះ CVE-២០១៨-០២៩៦​ បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) និង Firepower Appliance។ កំហុសនៃសេវាកម្ម CVE-២០១៨-០២៩៦ រងការកេងប្រវ័ញ្ចយ៉ាងសកម្ម។ វាកើតឡើងជាសាធារណៈនៅខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨ ។

ភាពងាយរងគ្រោះ CVE- CVE-២០១៨-០២៩៦ ជះឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់សុវត្តិភាពCisco Adaptive Security Appliance (ASA) និង Firepower Appliance ។ គេធ្វើអាជីវកម្មលើភាពងាយរងគ្រោះដោយប្រើ URL ដែលមានជំនាញពិសេសដើម្បីបណ្តាលឱ្យឧបករណ៍ ASA appliance មានដំណើរការឡើងវិញឬបង្ហាញព័ត៌មានដែលមិនមានការបញ្ជាក់។ ទោះបីជាប្រហោងសុវត្ថិភាពត្រូវគេត្រួតពិនិត្យនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨ ក៏ដោយ ការកេងប្រវ័ញ្ច PoC ជាច្រើនត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីបំពានលើភាពងាយរងគ្រោះ។ ក្រុមហ៊ុន Cisco ចាត់ថ្នាក់ភាពងាយរងគ្រោះថា មានបញ្ហាខ្ពស់ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់របស់វាទៅជាធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីគេដឹងពីការវាយប្រហារជាច្រើន។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើផ្នែកទីប្រឹក្សា(advisory) របស់ខ្លួននៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារថ្មី។ ក្រុមហ៊ុនថែមទាំងណែនាំដល់ ដល់អតិថិជនឱ្យធ្វើឱ្យមានសុពលភាពប្រសិនបើពួកគេស្ថិតនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះហើយអ្នកប្រើប្រាស់គួររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយ និងបង្ការឱ្យសមស្របដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់ដល់អង្គភាព។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here