បញ្ហាសន្តិសុខគំរាមកំហែងវិហារកាតូលិក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់អាចារ្យបារាំងនៅព្រះវិហារ

0

ប្រភពព័ត៌មាន BBC ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦

មានការសម្លាប់អាចារ្យបារាំងឈ្មោះ ជេគ ហាមេល នៅព្រះវិហារនៃចក្រភពអង់គ្លេស។ ករណីសម្លាប់នេះ មន្រ្តីមានសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមឧទ្ទាម។ ក្រោយពីមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើង កងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនត្រូវគេបញ្ចូនឲ្យទៅយាមនៅតាមវិហារទាំងអស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។ លើសពីនេះទៅទៀតនៅមានការបិទផ្សាយណែនាំជាសារធារណៈពីការប្រឆាំង និងការការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារដោយប្រការណាមួយ។ សម្រាប់ព្រះវិហារនៅតាមភូមិតូចៗគឺជាកន្លែងដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីការវាយប្រហារខ្ពស់បំផុត៕

England 01-091-6