ទីក្រុងទាំង១០របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីកន្លែងមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើនឡើងលឿនបំផុត

0

ប្រភពព័ត៌មានពី Newser ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

អ្នកប្រហែលជាត្រូវការភាពប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលទៅទស្សនាទីក្រុងរបស់អាមេរិកទាំងនេះ បើយោងតាមវិបសាយព័ត៌មាន ២៤/៧ Wall St បានកំណត់តំបន់ទីក្រុងដែលមានបទល្មើសកើនឡើងលឿនបំផុតដោយផ្អែកលើភាពខុសគ្នានៃអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១១ ដល់ ឆ្នាំ២០១៥​ ផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ ការមានការងារធ្វើ ការអប់រំ និងអត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានគេកំណត់ផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះទីក្រុងទាំង១០ដែលស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងលឿនបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក៖

១. ទីក្រុង Monroe, La.

២. ទីក្រុង Missoula, Mont.

៣. ទីក្រុង Sioux Falls, SD

៤. ទីក្រុង San Luis Obispo, Calif.

៥. ទីក្រុង Odessa, Texas

៦. ទីក្រុង El Centro, Calif.

៧. ទីក្រុង Milwaukee, Wis.

៨. ទីក្រុង Waterloo-Cedar Falls, Iowa

៩. ទីក្រុង Springfield, Mo.

១០. ទីក្រុង Mansfield, Ohio