ក្រុមហ៊ុន Boeing ផ្តល់១០០លានដុល្លារដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះពីយន្តហោះ៧៣៧ MAX

0

ប្រភពព័ត៌មាន RT ផ្សាយថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ក្រុមហ៊ុន Boeing ប្រាប់ឱ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធថា ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន ១០០លានដុល្លារដល់​សហគមន៍ និងគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់យន្តហោះ ៧៣៧ MAX ចំនួនពីរគ្រឿង ដែល​ហេតុការណ៍​នោះសម្លាប់មនុស្សចំនួន៣៤៦នាក់។ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការពណ៌នារួមថា នោះជាការ​បរិចាក​ដំបូងក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដោយនិយាយថា ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាល​ក្នុងស្រុក និង​អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដើម្បីផ្តត់ផ្គង់ដល់ការចំណាយលើការលំបាក និងការរស់នៅរបស់ពួកគេ។  ការបង់ប្រាក់នេះនឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នករងផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Ethiopian និង Lion Air។  តួលេខ ១០០លានដុល្លារគឺតិចជាងតម្លៃលក់យន្តហោះ ៧៣៧ MAX ឈានមុខគេពីរឬបីគ្រឿង។ ក្រុមហ៊ុន Boeing រៀបចំលិខិតផ្លូវការជាច្រើននៅខែមេសា​ដោយនិយាយថា ក្រុមហ៊ុនកំពុងសហការជាមួយក្រុមស៊ើបអង្កេតលើនិយតកម្មផ្សេងៗ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here